عنوان ارزیابی رفتار لرزه ای میکروپایلهای مایل با نرم افزار FLAC3D
شماره 21
توضیحات

بسیاری از خرابی های سازه های اجرا شده به دست بشر بر اثر اعمال نیروهای لرزهای و زمین لرزهها به وقوع پیوسته است. امروزه بررسی و بهسازی سازه های در دست احداث و سازه های موجود در کشورهای زلزله خیز از جمله ایران بسیار حائز اهمیت است. از این رو میکرو پایلها به عنوان یک المان کاربردی هم در سازه های در دست احداث و هم در سازه های موجود به جهت بهسازی لرزهای آنها کاربرد دارد. این مقاله شامل ارزیابی رفتار لرزهای میکروپایلهای مایل میباشد. تحلیلها با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC3D انجام شده است. نتایج حاصله از این تحلیلها نشان می دهد که میکروپایلهای مایر به دلیر شرایط قرارگیری آنها در خاک ، صلبیت بیشتری به خاک می دهند و همین امر باعث می شود که تغییر مکان در سطوح بالایی خاک کمتر شود. همچنین تغییرات باربری میکروپایها در درون گروه میکروپایل مایل بسیار بیشتر از گروه میکروپایل قائم می باشد. 

موضوع میکروپایل
نویسندگان سید مهدی رادقی مهرجو
محل انتشار دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ انتشار 2015-05-07
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top