عنوان بررسی تاثیر سیستم میکروپایل بر روی افزایش ظرفیت باربری پی های مستقر بر روی خاک های سست اشباع
شماره 20
توضیحات

امروزه به منظور تثبیت و بهسازی زمینهای سست و افزایش ظرفیت باربری آنها روشهای بسیار گسترده ومتنوعی به کار می رود. یکی از مناسبترین روشها استفاده از سیستم میکروپایلهاست که کاربرد آن به دلایلی نظیرافزایش سرعت عملیات اجرایی، صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه های اجرا، مصالح کمتر، امکان تجهیز و حمل سریعتر وسایل برای اجرای میکروپایل و کنترل نشستها، در حال افزایش است. میکروپایلها عناصر سازهای هستندکه معمولاً جهتتقویت و کاهش مقادیر نشستفونداسیون سازهها و افزایش ظرفیت باربری خاکها بکار برده میشوند. فونداسیونهای مستقر برروی خاکهای سست اشباع به تنهایی قادر به انتقال بارهای سازهای به خاکنمیباشند لذا استفاده از میکروپایلها به منظور افزایش ظرفیت باربری خاک الزامی به نظر میرسد. در این مقاله به بررسی تاثیر سیستم میکروپایل بر روی افزایش ظرفیت باربری فونداسیون رادیه یک ساختمان 10 طبقه مستقر برروی خاک سست اشباع بررسی گردیده است. لذا در ابتدا برای تعیین نیروهای وارده از طرف ساختمان 10 طبقه به فونداسیون، فایل سازهای در نرم افزارETABS تحلیل و طراحی گردید و سپس در نرم افزارSAFE به منظور طراحی فونداسیون مورد بررسی قرار گرفت، که بررسیها حاکی از عدم کفایت فونداسیون رادیه برای تحمل نیروهایوارده میباشد، لذا به منظور جبران ضعف ظرفیت باربری فونداسیون سازه مذکور و با توجه به بالابودن تراز آب زیرزمینی، سیستم میکروپایل برای افزایش ظرفیت باربری فونداسیون درنظرگرفته شد. اجزای سازهای میکروپایلها بااستفاده از نتایج تحلیل و طراحی نرم افزارSAFE تعیین گردید. در نهایت نقش بسزای سیستم میکروپایلها درافزایش ظرفیت باربری خاک های سست اشباع در پروژه مورد بررسی مشخص گردید.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سهیل قره - محسن مهدی زاده
محل انتشار ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تاریخ انتشار 2015-02-16
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top