عنوان بررسی تاثیر زاویه میکروپایل شبکه ای بتن آرمه بر اندرکنش سینماتیکی خاک– فونداسیون – میکروپایل - سازه
شماره 15
توضیحات

ایجاد شالوده بتن آرمه بر روی خاک با مدول الاستیسیته متوسط رو به پایین، سختی شالوده را به علت وجود کرنشهای برشی و نرمال در خاک کاهش میدهد. افزایش ارتفاع سازه قرار گرفته بر روی شالوده، باعث افزایش لنگر خمشی و عکس العملهای زیاد در پای سازه و بروز حرکت گهواره ای در شالوده خواهد شد. همچنین وقوع حرکات لرزهای در سه جهت اصلی، باعث ایجاد حرکت گهواره ای در دو جهت افقی شده که مستقیما در زمان تناوب سازه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین استفاده از فرضیه شالوده های صلب در سازه های بلند غیر منطقی خواهد بود. اجرای میکروپایل شبکهای باعث کنترل حرکات و سختیهای شالوده میگردد که این کنترل وابسته به پارامترهایی همچون نسبت فاصله، لاغری و زاویه تمایل میکروپایل میباشد. در این مقاله، مدل عددی ارائه شده با استفاده از نرم افزار FLAC3D نشان میدهد که زمان تناوب سازه به سختیهای برشی، نرمال و گهواره ای شالوده بستگی دارد که این سختیها با اعمال میکروپایل شبکه ای در فاصله ها، لاغریها و زوایای تمایل مختلف کاهش خواهد یافت. همچنین در این مقاله سعی شده است تا سختیهای برشی، نرمال و گهواره ای شالوده میکروپایلی با ارائه روابط و نمودارهای لازم معرفی گردد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان علیرضا مرتضایی - کیوان عبدالهی
محل انتشار ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
تاریخ انتشار 2014-10-07
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top