ورود کاربران

اخرین قیمت اجرای میکروپایل و شمع درجا

 حداقل قیمت طراحی و اجرای میکروپایل (باربر مترطولی 90 هزار تومان"با مصالح")  (تحکیمی مترطولی 70 هزار تومان"با مصالح") 

 

 حداقل قیمت اجرای شمع درجا در زمین های با N<50 (حفاری،جاگذاری قفسه ارماتور و بتن ریزی مترطولی 120 هزار تومان)

×

خطا

مجموعه پیدا نشد

Back to Top