عنوان بررسی عددی اثرات استفاده از میکروپایل ها( ریز شمع ها) بر پاسخ بستر خاک
شماره 28
توضیحات

ضرورت احداث سازه هادرساختگاه های خاص دارای خاکهای مستعدروانگرایی و یادارای ظرفیت باربری ناکافی خاکهای مساله دار اهمیت هرچه بیشتر بهره گیری ازمیکروپایل ها جهت انتقال بارهای سازه به لایه خاکی مناسب زیرین را بیش ازپیش نشان میدهد دراین مقاله بااستفاده ازتحلیل استاتیکی درنرم افزار قدرتمند المان محدود اباکوس به بررسی اثرات میکروپایل ها درپاسخ بستر خاک پرداخته شده است که نتایج نشان میدهد بهره گیر یازاین تجهیزات میتواند سبب بهسازی خاک شود به نحوی که تغییر مکانهای خاک مسلح شده به این تجهیزات به میزانی قابل توجه کاهش می یابد بهره گیری ازاین تجهیزات سبب توزیع برابر تنش درخاک میشود که منجر به عدم نامنظمی درپاسخ زیرسازه میشود و ازایجادپیچش های احتمالی و روانگرایی تاحدی قابل توجه جلوگیری می کند و نتایج نشان میدهد که با بررسی تغییرات تنش درراستای میکروپایل ها برای سیستم های مختلف میکروشمع گذار یمشخص است که برای تمامی حالتها به جز حالتی که طول میکروشمع کوتاه است و دربستر خاک نرم قراردارد بیشترین تنش درروی بستر خاک بوده و تانزدیکی های انتهاب ریزشمع درحال کاهش می باشد اما درانتهای شمع که شرایط تمرکز تنش برقرار است به یکباره میزان تنش افزایش یافته می یابد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سید رحمت اله موسوی رجا - منصور پرویزی
محل انتشار دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تاریخ انتشار 2015-12-17
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top