عنوان بررسی و تحلیل مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی با استفاده از گزینه پی بندی به روش میکروپایل
شماره 27
توضیحات

سازه های پی بندی به عنوان یک تکیه گاه و حائل اضافی برای فونداسیون یک سازه معرفی شده که نسبت به افزایش عمق یا افزایشمیزان باربری ساختمان از آن استفاده می شود اگر این حالت در مورد یک فونداسیون با قدرت باربری ناکافی انجام می شود پی بندیاصلاحی (ترمیمی) نامیده می شود عمیق کردن یا گسترش دادن فونداسیون به خاطر عمق سازه ی جدید همجوار آن است که آن را پیبندی احتیاطی (پیشگیرانه) می گویند این نوع پی بندی نوع رایج و معمولی آن است اگر چه قدمت پی اصلاحی بیشنر است و اصولاً پیبندی با پی اصلاحی آغاز شده است، در طراحی پی بندی موقعیت و شرایط زمین زیر ساختمان به مطالعه دقیق احتیاج دارد، بیشترالمانهای نامعلوم در سیستم های پی بندی خاک واقع در زیر آن می باشد که بیشتر از ظرفیت سازه های بتنی یا فولادی اهمیت دارد.درزهای مصالح قابل تراکم یا نرم، قلوه سانگ ها، خاکریزی، موقعیت آب زیرزمینی، موقعیت سنگ بستر، ظرفیت باربری مصالح همه تاثیربسزایی در اندازه، عمق و نوع پی بندی دارند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که در مورد افزایش طبقات، تقویت فونداسیون به روشمیکروپایل گزینه مناسب بوده و سبب کاهش تنش زیر پی به میزان قابل توجهی می گردد و همچنین مشاهده گردید که در مورد تغییرکاربری ساختمان نیز پی بندی به روش میکروپایل باعث کاهش تنش زیر پی به میزان قابل توجهی می گردد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سعید قاسمی - قادر روحی جناقرد -عباسعلی پورمحمد
محل انتشار چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
تاریخ انتشار 2015-11-05
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top