عنوان بررسی عددی تأثیر تغییر زاویه اصطکاک داخلی خاک و طول میکروپایل، درخاک های ماسه ای
شماره 26
توضیحات

تحقیق حاضر به روش عددی اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار پلکسیس (PLAXIS) انجام گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی رفتار ریز شمع ها، گروه ریز شمع دوتایی تحت اثر بارگذاری استاتیکی محوری تحلیل می شوند. خاک به صورت محیط پیوسته و با مدل رفتاری الاستوپلاستیک موهر کلمب درنظر گرفته شده و شمع ها از جنس فولاد و با مدل رفتاری الاستیک فرض شده اند. در این بررسی، اثر تغییر طول ریز شمع ها، تأثیر تغییر زاویه اصطکاک خاک، نشست و نیروی ایجاد شده در طول ریز شمع محاسبه و در قالب نمودار ارائه گردیده است و نتایج نشان داد با افزایش طول میکروپایل نشست کاهش می یابد و این اتفاق تا طول حدود 15 متر ادامه دارد و سپس افزایش طول دیگر اثرگذار نیست.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سید اکبر منصوریان - منصور پرویزی
محل انتشار دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ انتشار 2015-10-15
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top