عنوان ارزیابی رفتار لرزه ای میکروپایلهای مایل با نرم افزار PLAXIS
شماره 25
توضیحات

مقاله حاضر، تحلیلی از رفتار میکروپایل های مایل را تحت بارگذاری لرزه ای ارائه می دهد. تحلیلها با استفاده از مدلسازی اجزاء محدود دینامیکی انجام شده است. جسم خاک الاستیک با میرایی رایلی فرض شده است و میکروپایل ها به صورت تیرهای الاستیک مدلسازی شده اند. سازه روی میکروپایل ها به صورت سیستم یک درجه آزادی متشکل از یک جرم متمرکز و یک ستون تعریف شده است. بخش نخست این مقاله، شامل مرور ادبیات فنی درباره رفتار میکروپایل های مایل است. بخش دوم، مدل عددی به کار رفته در این مقاله را به طور خلاصه شرح می دهد. بخش سوم به تحلیل مربوط به تأثیر مایل بودن میکروپایل ها بر رفتار لرزه ای میکروپایل های مدفون در خاک همگن دارای سختی یکسان اختصاص یافته و بخش آخر، همین تحلیل را برای خاک دارای سختی افزایشی با عمق انجام خواهد داد. نتایج این مقاله، اطلاعات با ارزشی در خصوص تأثیر زاویه میل میکروپایل ها بر بزرگنمایی دینامیکی و نیز تأثیر زاویه میل بر نیروهای داخلی ایجاد شده به سبب وقوع زلزله در میکروپایل ها را ارائه می دهد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سید مهدی رادقی مهرجو
محل انتشار دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
تاریخ انتشار 2015-09-09
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top