عنوان مدلسازی و استفاده از میکروپایل جهت افزایش ظرفیت باربری شالوده ها
شماره 24
توضیحات

میکروپایل ها در واقع شمع های درجا با قطر کم (کمتر از 30 سانتی متر) هستند که از ترکیب فولاد و دوغاب تشکیل شده اند. آن ها میتوانند بارهای محوری (فشاری و کششی) و بارهای افقی را تحمل کنند، و به عنوان توده ترکیبی خاک و شمع یا جایگزینی کم قطر برای شمع های مرسوم عمل کنند. میکروپایل ها به عنوان المان های زیرسازی برای افزایش ظرفیت باربری شالودههای موجود و جلوگیری از نشست های اضافی استفاده میشوند. آنها همچنین به عنوان فونداسیون برای سازه های جدید و تثبیت شیب ها به کار میروند. استفادهاز شمع ها و میکروپایل ها هرکدام با توجه به محل کاربرد آن ها، موقعیت پروژه، اهمیت آن و بسیاری از موارد مهم دیگر، دارای مزیت ها و نواقصی میباشند که در طی تحقیقات انجام شده، استفاده ی به جا و درست هر یک از آن ها مشخص شده است. در این مقاله تاثیر انواع میکروپایلها و نوع آرایش و چیدمان آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به طور کلی استفاده از ریزشمعها یا میکروپایلها تاثیر بسزایی در رفتار و افزایش ظرفیت باربری شالودهها دارد. برای انجام بهتر این فرآیند، بایستی نوع آرایش، تعداد، جنس و سایر ویژگیهای میکروپایلها را بهگونهای انتخاب نمود تا بهترین عملکرد شالوده و درعین حال اقتصادی بودن طرح نهایی مد نظر باشد. 

موضوع میکروپایل
نویسندگان عاطفه ایرانمنش - سید مرتضی مرندی - محمد بهرامی
محل انتشار کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
تاریخ انتشار 2015-07-30
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top