عنوان الزامات طراحی و اجرای یک مسابقه میکروپایل
شماره 19
توضیحات

امروزه استفاده از میکروپایل در مهندسی ژئوتکنیک رواج قابل توجهی پیدا کرده است. از نجاییکه در طراحیمیکروپایل موارد عدم طمینانی شامل ضریب اتصال خاک و شمع و وجود دارد معولا جهت ارزیابی طرا حی ازآزمایش بارگذاری استاتیکی استفاده می کنند این آزمایش می تواجد صحت طرا ی و کیفیت اجرا و... را ارزیابینموده و در صورت امکان می توان با توجه به هماهنگی و سازگاری بین نتایج آزمایش بارگذاری و طراحی ، ضریباطمینان در طراحی را کاهش داد این مقاله درنظر دارد الزامات یک مسابقه میکروپایل را بمنظور رسیدن به نتایجقابل توجه ارائه دهد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان بهمن پنجعلی زاده مرسه
محل انتشار اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
تاریخ انتشار 2015-01-01
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top