عنوان بررسی عددی و مقایسه ظرفیت باربری فشاری میکروپایل و سامانه جدید میکروبالب درخاک های درشت دانه
شماره 17
توضیحات

در دهه اخیر اجرای ریز شمعها (Micro Piles) درپروژه های بزرگ ساختمانی به دلیل مزایای منحصر به فرد این روش در مقایسه با شمعهای بتنی متداول، افزایش گسترده ای داشته است. نتایج بدست آمده از آزمایشهای سانتریفیوژ وهمچنین تحلیلهای عددی،کارایی واهمیت اجرای ریز شمعها را به عنوان یک راه حل موثر، مطمئن وکاربردی روشن میسازد. دراین تحقیق سعی برآن شده است که با مدل سازی عددی واستفاده از نرم افزار اجزاء محدود Plaxis 3D Foundation v1.6 و نیز با بهره گیری ازآیین نامه ریز شمع اداره بزرگراه های امریکا (FHWA) مقایسه ای بین میکروپایل(ریز شمع) ومیکرو بالب(ریز حباب) صورت گیرد وعوامل موثر برانتخاب بهترین گزینه مورد بررسی قرارگیرد وجایگاه واقعی این سامانه جدید درمقایسه با میکرو پایل سنجیده شود تابستری فراهم گردد که با توجه به مشخصات خاک بستر ونیز بارهای وارده از طرف سازه، انتخاب بهترین گزینه ازبین این دوروش میسرگردد. نتایج نشان میدهد که سامانه میکروبالب برای بهبود خواص مکانیکی خاک وافزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست مناسب است.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سید عبداله پورتنگکی - منصور مصلی نژاد
محل انتشار اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ انتشار 2014-12-04
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top