استعلام قیمت ، معرفی پیمانکار و مشاوره تلفنی

 تماس با کارشناسان سایت

 هر روز هفته و تعطیلات ساعت 8 الی 21

 استعلام قیمت ، معرفی پیمانکار و سوالات اجرایی:  4668 029 0912      کارشناس فنی و طراحی: 4658 029 0912

 

عنوان بهسازی لرزه ای زمان تناوب ساختگاه با اعمال میکروپایل شبکه ای
شماره 14
توضیحات

تغییرمکان افقی راس سازه با اعمال میکروپایل شبکه ای کاهش خواهد یافت که این کاهش به طول میکروپایل، زبری سطح آن و تراکم خاکاحاطه کننده میکروپایل بستگی خواهد داشت. ضریب عکس العمل افقی بستر با افزایش زاویه برآیند بار اعمالی با افق افزایش خواهد یافت که اینافزایش نهایتا منجر به افزایش ظرفیت باربری افقی خاک و کاهش تغییرمکان افقی راس سازه خواهد گردید. اصطکاک کف فونداسیون با خاکزیرین و بروز حالت اتساع در خاک ماسه ای احاطه کننده میکروپایل و همچنین سختی خمشی میکروپایل تاثیر بسیار زیادی در نیل به این هدفخواهد داشت. هدف از این مقاله، بررسی مکانیزم حرکتی میکروپایل شبکه ای در بستر سازه های بلند مرتبه و کوتاه مرتبه و همچنین کاهش تغییرمکان افقی راس سازه با استفاده از نرم افزار Flac 3D می باشد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان کیوان عبدالهی - علیرضا مرتضایی
محل انتشار اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
تاریخ انتشار 2013-10-23
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top