عنوان بررسی تأثیر رفتار خمیری بر روی اندرکنش لرزه ای خاک- میکروپایل ها- سازه
شماره 13
توضیحات

این مقاله شامل تحلیل اثر رفتار خمیری خاک بر روی پاسخ لرزه ای میکروپایل ها است. تحلیل با استفاده از مدلسازی اجزاء محدود در دامنه زمانی انجام شده است. رفتار خاک با استفاده از معیار موهر- کلمب ناپیوسته توضیح داده می شود. میکروپایل ها و روسازه به صورت المان های تیر مانندمدلسازی می شوند. شرایط مرزی به گونه ای به کار رفته که اطمینان حاصل شود که انتقال امواج از طریق مرزهای جانبی به بدنه فرضی خاکصورت گیرد. تحلیل ها برای بار هارمونیک انجام شده اند. بنابراین تحلیلها، رفتار خمیری می تواند دارای تأثیر چشم گیری بر روی پاسخ لرزه ای سیستم های خاک- میکروپایل ها- سازه باشد. 

موضوع میکروپایل
نویسندگان سید مهدی رادقی مهرجو - مهیار عربانی
محل انتشار دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
تاریخ انتشار 2012-11-23
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top