مهندس صادق رسابخش
لیسانس مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس
مدیر سایت مرجع شمع ایران
پروفسور علیرضا خالو
دکترای سازه دانشگاه ايالتي کاروليناي شمالي
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی نورزاد
دکترای مهندسي راه و ساختمان دانشگاه کنکوردیا
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
دکتر امین کشاورز
دکترای ژئوتکنیک دانشگاه شیراز
استادیار گروه عمران دانشگاه خلیج فارس
دکتر جابر ممقانیان
دانشجوی دکترای ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت
دبیر هیئت علمی سایت مرجع شمع ایران

Back to Top