مهندس صادق رسابخش
لیسانس مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس
مدیر سایت مرجع شمع ایران
دکتر امین کشاورز
دکترای ژئوتکنیک دانشگاه شیراز
استادیار گروه عمران دانشگاه خلیج فارس
دکتر جابر ممقانیان
دکترای ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت
دبیر هیئت علمی سایت مرجع شمع ایران